September 20, 2014 - Nitzavim - VayelechSeptember 20, 2014 - Nitzavim - VayelechSeptember 20, 2014 - Nitzavim - Vayelech.5September 20, 2014 - Nitzavim - Vayelech.4September 20, 2014 - Nitzavim - Vayelech.2